Kontrast
37-312 Łętownia 286

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni

 
1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni zwany dalej Administratorem.
2. W Szkole wyznaczony został Inspektor Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: Inspektor Danych Osobowych, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni, 37-312 Łętownia 286, e-mail:zosiabuczkowska@onet.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59) oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych w szkole.
4. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców będą powierzane do przetwarzania:
 *Firmie Librus, ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice, która prowadzi dziennik elektroniczny.
 *Firmie prowadzącej opiekę zdrowotną – Panorama Sp. z o.o. NZOZ Centrum Zdrowia ul. Rynek18/3, 37-300 Leżajsk.
 *Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie, ul. Kopernika 1.
 *Wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie danych uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
6. W celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz osiągnięć uczniów, dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) oraz wizerunek (zdjęcia, filmy) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.spletowni.vdl.pl oraz na facebookowej stronie szkoły. Dane te przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia zbieranej przez wychowawców.
7. Dane osobowe rodziców przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
8. Dane osobowe uczniów oraz dokumentacja przebiegu nauczania będą przechowywane przez okres nauki w szkole, następnie archiwizowane przez okres 50 lat.
9. Posiada Pani/Pan prawo do:
 *żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 *wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 *przenoszenia danych,
 *wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,
 *cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
10. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dyrektor Szkoły pani Marta Radomska
Administrator Danych Osobowych